Platné normy pro dočasné stavební konstrukce - TNK92

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Přehled platných norem pro dočasné stavební konstrukce - stav listopad 2022
ČSN 73 8101
Lešení. Společná ustanovení 
Třídící znak: 73 8101 Účinnost: 2018.12.01 (revize normy z roku 2005)
Tato národní norma má dlouhou tradici a obsahuje české národní požadavky na lešení. Norma respektuje požadavky evropských norem pro lešení. Obsahuje požadavky na materiály, na rozměry a funkci lešení, lze v ní najít tabulky pro zjednodušené navrhování dřevěných podlah, zmíněn je veřejný zájem, předávání lešení, prohlídky a údržba. V rámci poslední revize z roku 2018 byly aktualizovány odkazy na normy a předpisy, byly doplněny a přepočítány některé tabulky a byly provedeny některé menší změny vycházející z praktických zkušeností při používání lešení v České republice. Tuto normu je potřeba považovat za jeden ze základních dokumentů pro lešeňové konstrukce všech druhů. Ve svých základních požadavcích na lešení je doplněna normou ČSN EN 12811-1, na níž se také často odvolává.
 
ČSN 73 8102
Pojízdná a volně stojící lešení
Třídící znak: 73 8102 Účinnost: 1979.04.01 Změny: 1 4.95
Norma zaměřená na nekotvená lešení. Mohou to být i prostorová, nepohyblivá lešení, u nichž je potřeba prověřit požadavky na stabilitu. Pro pojízdná lešení se uplatňuje společně s dále uvedenou normou ČSN EN 1004 a ČSN EN 1298. V roce 2023 se očekává revize této normy.
 
ČSN 73 8106
Ochranné a záchytné konstrukce
Třídící znak: 73 8106 Účinnost: 1983.03.01 Změny: a 7.86, 2 7.98, 3 7.99, Z4 duben 2005
Norma platí pro navrhování, montáž, demontáž, používání a údržbu ochranných a záchytných konstrukcí používaných při stavebních, montážních, nebo jiných pracích. Norma neplatí pro ochranné a záchytné konstrukce, které jsou součástí trvalých objektů nebo jejich částí.  Norma se překrývá s některými evropskými normami. Jedná   se o ČSN EN 1263 (73 8114) – Část 1 a 2 , jejichž vydání si vyžádalo dvě změny a ČSN EN 13374 pro systémy dočasné ochrany volného okraje, jejíž zavedení, společně           se zavedením norem ČSN EN 12810 a ČSN EN 12811, si vyžádalo změnu Z4 s účinnosti od května 2005. Samostatně vydané změny způsobují, že aktuální znění normy je značně nepřehledné. To je jeden z důvodů, proč je nutno tuto normu revidovat. Zdržení je způsobeno nedostatkem kapacit a také potřebou hlubší diskuse nad požadavky revidované normy.
 
ČSN 73 8107
Trubková lešení
Třídící znak: 73 8107 Účinnost: 2005.05.01
Norma důkladně zpracovává problematiku nejrozšířenějších lešeňových konstrukcí v České republice. Aktuální znění normy přineslo zařazení údajů o aktuálně používaných trubkách pro lešení s novými materiálovými vlastnostmi, v tomto smyslu jsou také upraveny a doplněny tabulky, které usnadňují navrhování trubkových lešení. Bohužel je vyřazena část normalizované trubkové konstrukce, která svých charakterem do technické normy nepatří. Dokumentaci nutnou pro montáž trubkových lešení, stejně jako u jiných typů lešení, musí zajistit výrobce. Norma je uvedena do souladu s požadavky nově zavedených evropských norem pro dočasné stavební konstrukce. Norma se vztahuje pouze na lešení, u nichž jsou použity běžné, povrchově neupravené trubky, upínací hákové spojky a segmentové nastavovací spojky.
 
ČSN EN 12812
Podpěrná lešení - Požadavky na provedení a obecný návrh
Třídící znak: 73 8108 Účinnost: 2009-06-01 Zapracovaný dokument: EN 12812:2008
Norma od roku 2005 nahradila českou národní normu ČSN 73 8108, v červnu 2009 byla norma novelizována, byly doplněny některé požadavky na lešení a odstraněny nepřesnosti textu. Norma uvádí požadavky pro specifikaci, navrhování a používání podpěrných lešení. Poskytuje také zjednodušené návrhové postupy pro podpěrná lešení zhotovená z trubek a spojek. Informace o návrhu konstrukce jsou doplňkem příslušných konstrukčních Eurokódů. Norma popisuje různé návrhové třídy. To umožňuje projektantovi vybrat si odpovídající návrhové postupy, při dosažení shodné úrovně konstrukční bezpečnosti.
 
ČSN EN 74-1  NOVINKA
Spojky, středicí trny a nánožky pro pracovní a podpěrná lešení - Část 1: Spojky trubek - Požadavky a zkušební postupy
Třídící znak: 73 8109 Účinnost: 2022.11.01 Zapracovaný dokument: EN 74-1
Norma je aktualizací ČSN EN 74-1 z roku 2006. Obsahuje technické požadavky na čtyři typy objímkových spojek a na statistické vyhodnocení výsledků zkoušek. Norma obsahuje požadavky na zdvojené spojky třídy AA a BB. EN 74-1 nemá bránit vývoji jiných typů spojek. Ačkoliv takové spojky nemusí být v souladu s touto evropskou normou, doporučuje se, aby uvedené  zásady byly respektovány při jejich návrhu a posouzení. Trubková lešení, popsaná v ČSN 738107, používají jiný spojovací materiál. Proto se na naše trubková lešení jednotlivé díly EN 74 nevztahují. Toto poslední vydání normy je pouze v anglickém jazyce.
 
ČSN EN 74-2  NOVINKA
Spojky, středicí trny a nánožky pro pracovní a podpěrná lešení - Část 2: Speciální spojky - Požadavky a zkušební postupy
Třídící znak: 73 8109 Účinnost: 2022.11.01 Zapracovaný dokument: EN 74-2
Norma je aktualizací normy ČSN EN 74-2 z roku 2009. Tato část normy specifikuje materiály, konstrukční požadavky, třídy, postupy zkoušení a posuzování a průběžnou kontrolu výroby doporučené pro šroubové nebo klínové půlspojky, nastavovací spojky se střižnými kolíky a pevné a otočné redukční spojkyToto poslední vydání normy je pouze v anglickém jazyce.
 
ČSN EN 74-3 
Spojky, středicí trny a nánožky pro pracovní a podpěrná lešení - Část 3: Ploché nánožky a středicí trny - Požadavky a zkušební postupy
Třídící znak: 73 8109 Účinnost: 2007.12.01 Zapracovaný dokument: EN 74-3
Norma nahrazuje původní evropskou normu EN 74. Je to třetí část normy pro objímkové spojky. Určuje požadavky pro ploché a profilované nánožky a volné středicí trny používané s nastavovacími spojkami a trubkami o průměru 48,3 mm u pracovních a podpěrných lešení. Požadavky se týkají materiálů, navrhování, zkoušení a posuzování uvedených výrobků.  
 
ČSN EN 39
Ocelové trubky pro pracovní a podpěrná lešení - Technické dodací podmínky
Třídící znak: 42 0141 Účinnost: 2003-08-01 Zapracovaný dokument: EN 39
Jako jediná není tato norma v číselném zatřídění 73 81xx, třebaže se výslovně týká lešení. 
V textu jsou obsaženy požadavky na evropské lešenářské trubky, které se obvykle používají společně s objímkovými spojkami podle EN 74. U trubek se předpokládá ochrana proti korozi - nejčastěji pozinkováním. Jsou popsány dva typy trubek s tloušťkou stěny 3,2 mm nebo 4,0 mm. 
 
ČSN EN 12810-1
Fasádní dílcová lešení - Část 1: Požadavky na výrobky
Třídící znak: 73 8111 Účinnost: 2004.09.01 Zapracovaný dokument: EN 12810-1:2003
V normě jsou stanoveny požadavky na fasádní dílcová lešení. Její požadavky doplňují kmenovou evropskou normu pro lešení EN 12811. Předpokládá se kotvení lešení k fasádě, sloupky z oceli nebo hliníkových slitin, další součásti mohou být vyrobeny také z materiálů na bázi dřeva. Norma rozděluje dílcová lešení z řady hledisek, např. zatížení, rozměry pole, zakrytí lešení,výstupy, apod. Uvádí požadavky na obsah návodu na montáž a příručky k výrobku. V příloze je uveden seznam obvykle používaných dílců v lešeňových systémech.
 
ČSN EN 12810-2
Fasádní dílcová lešení - Část 2: Zvláštní postupy při navrhování konstrukce
Třídící znak: 73 8111 Účinnost: 2004.09.01 Zapracovaný dokument: EN 12810-2:2003
Tato evropská norma platí pro fasádní lešeňové systémy splňující ČSN EN 12810-1. Stanoví pravidla pro výpočet účinků zatížení a navrhování těchto systémů výpočtem a zkouškou, společně s pravidly stanovenými v ČSN EN 12811-1, ČSN EN 12811-2, ČSN EN 12811-3 a ČSN EN 12810-1.
 
ČSN EN 1004-1  
Pojízdná pracovní dílcová lešení - Část 1: Materiály, rozměry, návrhová zatížení, požadavky na provedení a bezpečnost
Třídící znak: 73 8112 Účinnost: 2021.05.14 Zapracovaný dokument: EN 1004-1
Tato evropská norma se v České republice použije společně s ČSN 73 8102. Norma byla v ČR zavedena v květnu 2021, ale pouze vyhlášením ve věstníku, v anglickém znění. Platí pro navrhování pojízdných pracovních dílcových lešení s výškou do 12,0 m v uzavřených prostorech a do 8,0 m v otevřených prostorech, její platnost je tedy rozšířena i na malá lešení. Pro lešení do 2 m obsahuje zvláštní požadavky. V nové normě došlo k zpřísnění požadavků např. na menší svislou vzdálenost mezi podlahami. Aktuálně se připravuje druhý díl normy, kde budou požadavky na návody pro pojízdná lešení. V roce 2023 se očekává vydání českého překladu. 

ČSN EN 1004-2  NOVINKA
Pojízdná pracovní dílcová lešení - Část 2: Pravidla a pokyny pro přípravu návodu k použití
Třídící znak: 73 8112 Účinnost: 2022.07.01 Zapracovaný dokument: EN 1004-2
Tato norma nahrazuje původní normu ČSN EN 1298 z roku 1997 a použije se pro pojízdná lešení podle ČSN EN 1004-1. V České republice se rovněž použije společně s ČSN 73 8102. V jejím textu je stanoven rozsah informací, které musí obsahovat návod na montáž a používání. Toto poslední vydání normy je pouze v anglickém jazyce. V roce 2023 se očekává vydání českého překladu. 

ČSN EN 1298
Pojízdná pracovní lešení - Pravidla a zásady pro vypracování návodu na montáž a používání
Norma byla v roce 2022 zrušena a nahrazena normou ČSN EN 1004-2
 
ČSN EN 1263-1 
Záchytné sítě - Část 1: Bezpečnostní požadavky, zkušební postupy
Třídící znak: 73 8114 Účinnost: 2016.02.01 Zapracovaný dokument: EN 1263-1:2014.
V lednu 2016 s účiností od února bylo vydáno české znění normy. Norma se vztahuje na ochranné sítě a jejich doplňky při používání na stavbách, při montážních pracích, na lešeních apod. Obsahuje bezpečnostní požadavky pro jejich výrobu a podstatná část je věnována metodám zkoušení. Je proto určena zejména výrobcům a zkušebním organizacím.  
 
ČSN EN 1263-2  
Záchytné sítě - Část 2: Bezpečnostní požadavky pro osazování záchytných sítí
Třídící znak: 73 8114 Účinnost: 2015.07.01 Zapracovaný dokument: EN 1263-2:2014
Norma stanovuje požadavky na umisťování záchytných sítí při použití jako kolektivní ochrana proti pádu. Norma byla v revidována, proti předchozí verzi však nedošlo k podstatným změnám. Byly upraveny některé obrázky a byla provedena celková redakční úprava. Norma je opět přeložena. Společně s prvním dílem tato evropská norma doplňuje národní normu ČSN 73 8106.
Na malé sítě do 35 m2 nebo s kratší stranou menší než 5 m se norma nevztahuje a postupuje se podle požadavků ČSN 73 8106.
 
ČSN EN 1065
Seřiditelné výsuvné ocelové stojky - Základní požadavky, navrhování a posuzování výpočtem a zkouškami
Třídící znak: 73 8115 Účinnost: 1999.11.01 Zapracovaný dokument: EN 1065
Evropská norma, která definuje požadavky na podpěrné stojky, používané například pod bednění.
 
ČSN EN 13331-1 
Pažicí systémy pro výkopy - Část 1: Požadavky na výrobky
Třídící znak: 73 8121 Účinnost: 2003.11.01 Zapracovaný dokument: EN 13331-1
Norma stanovuje požadavky na kovové pažicí systémy pro výkopy, které jsou kompletně sestaveny z předem zhotovených dílců. Obsahuje požadavky na materiály, konstrukční a stavební provedení. Část 1 normy se týká materiálů a pokynů pro výrobu pažicích systémů pro výkopy.
Pažicí systémy pro výkopy se skládají z řady dílců, které po sestavení zajišťují výkop. Veškeré potřebné údaje pro bezpečné používání pažicího systému pro výkopy musí být poskytnuty v návodu na používání.
 
ČSN EN 13331-2 
Pažicí systémy pro výkopy - Část 2: Posouzení výpočtem nebo zkouškou
Třídící znak: 73 8121 Účinnost: 2003.11.01 Zapracovaný dokument: EN 13331-2
Norma stanovuje postupy pro výpočet a zkoušky pro posuzování shody pažicích systémů pro výkopy v souladu s požadavky normy ČSN EN 13331-1.
 
ČSN EN 13377 
Průmyslově vyráběné dřevěné podpěrné nosníky - Požadavky, klasifikace a posuzování
Třídící znak: 73 8122 Účinnost: 2003.11.01 Zapracovaný dokument: EN 13377
Norma blíže určuje rozdělení, požadavky a metody posuzování průmyslově vyráběných dřevěných podpěrných nosníků. Jsou zde rovněž uvedeny informace o požadavcích na řízení výroby.
Průmyslově vyráběné dřevěné podpěrné nosníky jsou určeny pro použití v podpěrném lešení a bednění a pro zatěžování ve směru výšky nosníku.
Nosníky mají lepený I-profil tvořený dvěma shodnými pásy z rostlého dřeva vzájemně spojenými buď stojinou z materiálu na bázi dřeva, přičemž výška nosníku je 160 mm, 200 mm a 240 mm, nebo spojenými příhradovinou z rostlého dřeva a výšce nosníku 240 mm.
 
ČSN EN 12811-1
Dočasné stavební konstrukce - Část 1: Pracovní lešení - Požadavky na provedení a obecný návrh
Třídící znak: 73 8123 Účinnost: 2004.09.01 Zapracovaný dokument: EN 12811-1
Tato evropská norma je základní dokument pro lešeňové konstrukce. Použije se pro všechna pracovní lešení, společně s případnou specificky zaměřenou normou (např. na dílcová lešení). V normě je uvedeno základní názvosloví, základní rozměrové požadavky (průchozí profil, zábradlí), nebo požadavky na zatížení, včetně zatížení větrem pro lešení zakrytá sítí nebo plachtou. Pro lešení musí být k dispozici příručka k výrobku a návod na montáž a používání. Norma rovněž obsahuje základní požadavky na navrhování, zahrnuta jsou i trubková lešení s objímkovými spojkami podle EN 74. Tato evropská norma se nevztahuje na pojízdná lešení.
 
ČSN EN 12811-2
Dočasné stavební konstrukce - Část 2: Informace o materiálech
Třídící znak: 73 8123 Účinnost: 2004.11.01 Zapracovaný dokument: EN 12811-2
Norma obsahuje požadavky na materiály používané pro dočasné stavební konstrukce. Jedná se především o ocel, hliník, dřevo a materiály na bázi dřeva. V řadě požadavků se tato norma odvolává na další evropské normy materiálů, z nichž jsou některé tabulkové údaje převzaty do přílohy A. 
 
ČSN EN 12811-3
Dočasné stavební konstrukce - Část 3: Zatěžovací zkoušky
Třídící znak: 73 8123 Účinnost: 2003.12.01 Zapracovaný dokument: EN 12811-3
Norma stanovuje pravidla pro zatěžovací zkoušky, dokumentaci a vyhodnocení zkušebních výsledků dočasných konstrukcí pro stavebnictví mimo oblast strojírenství.Norma má sloužit všem pracovním skupinám CEN/TC 53 jako podklad pro normy, které obsahují zkoušky. Obsahuje všeobecná pravidla; přitom se předpokládá, že v případě potřeby budou speciální požadavky stanoveny v příslušné normě, např. podrobnosti postupu zkoušky.
 
ČSN EN 12811-4 
Dočasné stavební konstrukce –  Část 4: Záchytné stříšky pro lešení – Požadavky na provedení a návrh výrobku
Třídící znak: 73 8123 Účinnost: 2014.05.01 Zapracovaný dokument: EN 12811-4
Norma uvádí požadavky na výrobky, postupy pro navrhování, konstrukci a zkoušky záchytných stříšek pro lešení, chránících pracovníky a veřejnost před předměty, které mohou spadnout z vnějšího okraje lešení v průběhu jejich používání v blízkosti míst, kde se pracuje nebo kudy se prochází. Norma platí pouze pro systémové záchytné stříšky, na něž může spadnout stavební suť z výšky 24 m nebo menší. Stanovuje odolnost záchytné stříšky pro většinu padajících předmětů bez ostrých hran, kdy pádová energie nepřekročí 720 J.
 
ČSN EN 12813
Dočasné stavební konstrukce - Podpěrné dílcové věže - Zvláštní postupy při navrhování
Třídící znak: 73 8124 Účinnost: 2005.01.01 Zapracovaný dokument: EN 12813
Norma stanoví postupy pro navrhování podpěrných věží sestavených z dílců. Materiál je ocel nebo hliníkové slitiny. Tuhost a únosnost konstrukce se určuje výpočtem doplněným zkouškami. Svislá únosnost se stanoví s vodorovným zatížením nebo bez něj a s horní částí ukotvenou nebo volnou.
 
EN 13374+A1 
Systémy dočasné ochrany volného okraje - Specifikace výrobku, zkušební metody
Třídící znak: 73 8125 Účinnost: 2020.05.01 Zapracovaný dokument: EN 13374+A1
Norma obsahuje požadavky na provedení a zkušební metody pro systémy dočasné ochrany volného okraje pro použití v průběhu stavby nebo při údržbových pracích. Požadavky se týkají rovných i nakloněných ploch. Norma se netýká zábradlí na lešení. V rámci změny A1 z roku 2020 byly aktualizovány normové odkazy a většina obrázků, byly přidány tři tabulky, které objasňují konstrukční a zkušební požadavky. Všechny informace týkající se zkoušení z kapitol 5 a 6 byly přesunuty do kapitoly 7. Článek 5.3 byl zjednodušen, byl přidán článek 6.1.3, článek 6.3 byl vyjasněn pomocí tabulky a obrázku. Kapitola 7 byla ve většině částí přepsána. Příloha A byla zrušena a dřívější příloha B je nyní přílohou A. Toto poslední vydání normy je pouze v anglickém jazyce. 
 
ČSN EN 14653-1  
Ručně ovládané hydraulické rozpěrné systémy pro výkopy - Část 1: Požadavky na výrobky
Třídící znak: 73 8126 Účinnost: 2006.01.01 Zapracovaný dokument: EN 14653-1
Norma obsahuje konstrukční požadavky pro ručně ovládané hydraulické rozpěrné systémy, které rozpírají pažení ve výkopech. V normě jsou zahrnuty dva typy prostředků, jejichž délkové seřizování je buď hydraulické nebo kombinace hydraulického a mechanického principu. Jedná se o hydraulické výztužné rámy nebo hydraulické převázkové rámy. Sestavením více součástí pak vzniká kompletní systém. Předem zhotovené dílce se použijí k vytvoření rámových sestav s různými rozměry a konstrukčními vlastnostmi.
 
ČSN EN 14653-2 
Ručně ovládané hydraulické rozpěrné systémy pro výkopy - Část 2: Posouzení výpočtem nebo zkouškou
Třídící znak: 73 8126 Účinnost: 2006.01.01  Zapracovaný dokument: EN 14653-2
Norma obsahuje postupy pro posuzování výrobků uvedených v části 1.
 
ČSN P CEN/TR 15563 
Dočasné stavební konstrukce - Doporučení pro zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti
Třídící znak: 73 8127 Účinnost: 2008-06-01  Zapracovaný dokument: CEN/TR 15563
Technická zpráva obsahuje doporučení pro dosažení přijatelné úrovně bezpečnosti a ochrany zdraví u dočasných stavebních konstrukcí používaných při stavbě nebo údržbě budov a jiných trvalých staveb. Její doporučení by měla být zvažována při tvorbě norem pro navrhování a výrobu dočasných stavebních konstrukcí v rámci CEN/TC 53. Protože evropská směrnice pro dočasné stavební konstrukce neexistuje, jsou informace vztahující se k jejich bezpečnosti rozptýleny v několika evropských směrnicích. Tato technická zpráva shrnuje velkou část jinak rozptýlených informací a má sloužit jako odkazový dokument pro členy pracovních skupin, kteří mají sice nezbytné technické a výrobní znalosti, mohou však postrádat obdobně detailní znalost faktorů ovlivňujících zdraví a bezpečnost.
 
ČSN EN 16031 
Seřiditelné výsuvné hliníkové stojky - Specifikace výrobku, navrhování a posuzování výpočtem a zkouškami
Třídící znak: 73 8128 Účinnost: 2012-12-01  Zapracovaný dokument: EN 16031
Norma pojednává o běžných typech seřiditelných výsuvných hliníkových stojek a je určena především pro použití v oblasti podpěrných lešení a bednění normalizovaných v EN 12812. Její principy mohou být použity i u stojek s odlišným uložením konců, případně s jiným zařízením pro seřizování délky, než je v normě uvedeno. Norma obsahuje mimo jiné požadavky na třídění stojek, jejich označování a použité materiály. Uvedeny jsou rovněž požadavky na technické řešení, ověřování a zkoušky. Norma má jednu informativní přílohu o kontrole kvality výroby.

ČSN EN 16508 
Dočasné stavební konstrukce - Konstrukce pro opláštění - Požadavky na provedení a obecný návrh
Třídící znak: 73 8129 Účinnost: 2016.10.01  Zapracovaný dokument: EN 16508
Účelem dočasných konstrukcí pro zastřešení a opláštění podle této normy je ochrana prostorů před klimatickými vlivy a prachem. Jsou rovněž používány pro ochranu veřejnosti před různými obtěžujícími účinky působícími zevnitř. Norma obsahuje pravidla pro navrhování těchto dočasných konstrukcí, které mohou být podporované trvalou konstrukcí, lešením nebo jinou dočasnou konstrukcí.

ČSN EN 17293 
Dočasné stavební konstrukce - Provedení - Požadavky na výrobu
Třídící znak: 73 8116 Účinnost: 2020.12.01  Zapracovaný dokument: EN 17293
Norma specifikuje požadavky výrobu lešeňových dílců a) ve výrobě, nebo b) přímo na staveništi. U stavebních výrobků tuto problematiku řeší EN 1090. Protože DSK nepatří mezi stavební výrobky, byla vydána EN 17293, která vychází z norem EN 1090-2, EN 1090-3, EN 1090-4, EN 1090-5 a EN 1995-1-1. Uvádí, které požadavky uvedených norem se nevztahují na DSK, a které je naopak potřeba uplatit navíc. Jsou zde uvedeny také požadavky na výrobu dřevěných dílců navržených pro DSK podle Eurokódů. Norma nestanovuje požadavky na montáž a přepravu dočasných stavebních konstrukcí. 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky