Test BOZP – Znáte dobře právní předpisy?

1. Prováděcím předpisem k zákoníku práce, kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků je:2. Jaký právní předpis stanoví způsob evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu?3. Jaký právní předpis stanoví práce a pracoviště, které jsou zakázány mladistvým zaměstnancům?4. Jaký právní předpis ukládá zaměstnavateli podle míry výskytu faktorů, které mohou ovlivnit zdraví zaměstnanců zpracovat žádost o zařazení prací do kategorií?5. Jaký právní předpis podrobně upravuje ochranu zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací?6. Jaký právní předpis upravuje bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích?7. Jaký právní předpis stanoví vzhled, umístění a provedení bezpečnostních značek a značení a zavedení signálů?8. Jaký právní předpis upravuje bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí?9. Jaký právní předpis upravuje odškodnění bolesti a ztížení společenského uplatnění způsobené pracovním úrazem nebo nemocí z povolání?10. Jaký právní předpis upravuje lhůty periodických pracovnělékařských prohlídek?11. Jaký právní předpis stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky?12. Jaký právní předpis upravuje rozsah a obsah plánu BOZP?13. Jaký právní předpis stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při práci související s chovem zvířat?14. Jaký právní předpis pojednává o bližších požadavcích na způsob organizace práce a pracovních postupů při práci v lese a na pracovištích obdobného charakteru?15. Jaký právní předpis stanoví podmínky ochrany zdraví při práci?16. Jaký právní předpis stanoví podmínky ochrany před neionizujícím zářením?17. Jaký právní předpis upravuje práva a povinnosti fyzických a právnických osob v oblasti ochrany veřejného zdraví?18. Jaký právní předpis upravuje požární ochranu v ČR?19. Jaký je prováděcí právní předpis k zákonu o požární ochraně?20. Jaký právní předpis upravuje požadavky na odbornou způsobilost k zajišťování úkolů v prevenci rizik?