Test BOZP 2022 - Fyzická zátěž i jiná aktuální témata z BOZP

1. Jestliže se na pracovištích zaměstnavatele vyskytují rizikové faktory, je zaměstnavatel povinen:2. Kontrola bezpečnosti provozu zařízení před jeho uvedením do provozu je prováděna podle průvodní dokumentace výrobce. Kdo stanoví rozsah kontroly zařízení, pokud není výrobce znám, nebo není k dispozici průvodní dokumentace:3. Zařízení musí být vybaveno provozní dokumentací. Následná kontrola zařízení musí být prováděna nejméně:4. Ruční ukládání do regálů musí být prováděno z bezpečných pracovních zařízení (např. žebřík, schůdky, pojízdné schody, manipulační plošina) pokud se uskutečňuje ukládání ve výšce nad:5. Které regály musí být trvale označeny štítky s uvedením největší nosnosti buněk a nejvyššího počtu buněk ve sloupci:6. Jakým způsobem má pracovník vystupovat na ložnou plochu dopravního prostředku a sestupovat z ní?7. Hygienický limit pro hmotnost ručně manipulovaného břemene přenášeného ženou při občasném zvedání a přenášení je:8. Hygienický limit pro hmotnost ručně manipulovaného břemene přenášeného ženou při častém zvedání a přenášení je:9. Častým zvedáním a přenášením břemene se rozumí zvedání a přenášení břemene přesahujícím souhrnně za průměrnou osmihodinovou směnu:10. Šířka volné plochy pro pohyb osob nesmí být stabilním zařízením v žádném místě zúžena pod:11. Vyhrazená technická zařízení se zařazují podle míry rizika, které svým provozem vyvolávají:12. Vyhrazenými zdvihacími zařízeními jsou jeřáby a zdvihadla včetně kladkostrojů s motorickým pohonem o nosnosti přesahující:13. Jak často se provádí kontrola vyhrazeného plynového zařízení, nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak?14. Zaměstnavatel je povinen organizovat práci a stanovit pracovní postupy mimo jiné tak, aby:15. Minimální teplota na pracovišti pro třídu práce 1 podle přílohy č. 1 k nařízení vlády č. 361/2007 Sb. je aktuálně: