BOZPinfo.cz logo

Dotazník

Subjektivní hodnocení zátěže pracovníků státní a veřejné správy faktory pracovního prostředí a pracovních podmínek

Pracovní prostředí a pracovní podmínky ovlivňují spokojenost, pracovní pohodu a ve svém důsledku mají vliv i na celkovou výkonnost zaměstnanců. Z těchto důvodů nás zajímají konkrétní pracovní podmínky a okolnosti Vaší pracovní činnosti. Vaše vyjádření označte křížkem [x] pod uvedeným číslem podle toho, jak souhlasíte či nesouhlasíte s daným tvrzením. Význam čísel je následující:

1 NE, NESOUHLASÍ, vůbec nevystihuje, zcela nesouhlasí
2 SPÍŠE NE, spíše nevystihuje, spíše nesouhlasí
3 ANI TAK ANI ONAK, částečně vystihuje, částečně ne
4 SPÍŠE ANO, spíše lze souhlasit, spíše vystihuje
5 ANO, PLNĚ SOUHLASÍ, plně vystihuje

 

NE spíše NE ANI TAK,
ANI ONAK
spíše ANO ANO

1. Většinu pracovní doby pracuji s PC (sedím před monitorem)

2. Často pociťuji zvýšenou únavu očí

3. Často pociťuji jiné potíže, které přičítám práci s PC (ruce, zápěstí, záda, krční páteř, …)

4. Pracovní prostředí je vyhovující

5. Na pracovišti mě velmi obtěžuje klimatizace (pokud je instalována)

6. Nynější práce je pro mě zajímavá

7. Práce je pestrá a proměnlivá

8. Svoji práci mám rád

9. Tuto práci považuji pro sebe za vhodnou

10. Moje práce je stálá a jistá

11. Tato práce je zdravotně nezávadná

12. Je to práce bezpečná

13. V současné době se potýkám se závažnými soukromými problémy

14. Pracovní doba mi vyhovuje

15. Časové nároky práce mně umožňují dobře skloubit soukromý a rodinný život

16. I na našem pracovišti se vyskytují projevy šikany, násilí či agresivity

17. I na našem pracovišti se vyskytují projevy diskriminace

18. Osobně se cítím být diskriminován(a) z hlediska věku

19. Osobně se cítím být diskriminován(a) z hlediska pohlaví

20. I na našem pracovišti se vyskytují projevy sexuálního obtěžování

21. Myslím, že mě tato práce velmi stresuje

22. Moje práce je bez udání důvodu hodnocena jako špatná, jsem neustále kritizován(a)

23. Jsem terčem kritiky a výtek, které se týkají i mého soukromí

24. Vlivem samostatné práce mám málo kontaktů se spolupracovníky

25. Musím často řešit konfliktní situace se žadateli, uživateli, klienty apod.

26. Z hlediska vymezené odpovědnosti mám potřebné rozhodovací pravomoci

27. Vykonávaná práce je nedostatečně kontrolována

28. Na mém pracovišti je práce dobře organizována

29. K plnění úkolů mám vždy a včas potřebné informace

30. Spolupráce a komunikace s ostatními útvary je na dobré úrovni

31. Většinou jsem nucen(a) plnit úkoly pod vysokým časovým tlakem

32. Ztrácejí se mi věci, soubory, data nebo si kolegové přivlastňují výsledky mé práce

33. Při mé práci jsou na mě kladeny vysoké nároky na myšlení, pozornost a spolehlivost

34. Při práci se dostávám do časové tísně, běžně pracuji přesčas, doma, o víkendech

35. V práci se vyskytují problémy, které mě zatěžují i po skončení pracovní doby

36. Mé pracovní starosti mi způsobují potíže se spánkem

37. V poslední době se cítím častěji rozrušen(a) než obvykle

38. V práci snadno ztrácím náladu

39. Cítím se přepracován(a)

40. Na pracovišti je člověk, který mě opakovaně a dlouhodobě šikanuje

41. Zažívám časté reorganizace, při kterých mám obavu, že přijdu o práci

42. Moji spolupracovníci jsou stresováni, unaveni a vyčerpáni

43. Bolí mě v práci hlava

44. Jsem opakovaně a dlouhodobě terčem pomluv, intrik, posměšků, ironických poznáme či narážek…

45. Do pomluv a intrik jsou zatahování i moji rodinní příslušníci

46. Moji spolupracovníci bývají zdrojem mého stresu

47. Opakovaně se dostávám do sporů či konfliktů s kolegou (kolegy)

48. Výsledky mé práce jsou často bezdůvodně kritizovány a znevažovány

49. Na mém současném pracovišti se oceňuje všechno, jen ne kvalitně odvedená práce

50. Jsem opakovaně izolován(a) - kolega (kolegové) mě ignorují, nezvou na společné obědy, oslavy, odmítají se mnou spolupracovat, apod.

51. Vnitropodniková komunikace je nedostatečná a velmi stresující

52. Nemohu dodržovat správnou životosprávu

53. Jsem opakovaně očerňován(a) u nadřízených, kolega (kolegové) si na mě neustále kvůli něčemu stěžují

54. Nadřízení bývají zdrojem mého stresu

55. Při práci jsem nepříjemně vyrušován(a)

56. Jsem kontrolován(a) a sledován(a) více než ostatní

57. Přímý nadřízený si opravdu považuje moje pracovní schopnosti a odbornost

58. Práce mi neposkytuje dostatečný pocit uspokojení a seberealizace, je to především zdroj příjmu

59. Vím, co se ode mě v práci očekává

60. V zaměstnání mám každý den vhodné podmínky pro co nejlepší vykonávání práce

61. Mám dojem, že zaměstnavatel nebo přímý nadřízený se o mě stará jako o "člověka"

62. Vykonávám práci, která často postrádá smysl

63. Jsou mi odpírány nebo zamlčovány důležité informace související s mojí prací

64. V současném zaměstnání mám dobrou perspektivu kariérního růstu a profesního rozvoje

65. Zaměstnavatel podporuje můj pracovní a osobní rozvoj

66. Během posledních 7 dní jsem byl(a) pochválena(a) nebo oceněn(a) za dobrou práci

67. Na tomto pracovišti jsme "dobrý tým"

68. Můj nadřízený většinou naslouchá mým názorům a nápadům

69. Cítím, že na našem pracovišti jsem brán(a) "do týmu"

70. Během mé nepřítomnosti dochází k závažným zásahům do mnou vykonávané práce

71. Často se cítím úplně vyčerpaný(á) (tělesně, duševně nebo citově)

72. Rád(a) bych odešel(a) z tohoto zaměstnání

73. Při práci se často dostávám do časové tísně

74. Moje pracovní činnost poskytuje málo příčin ke spokojenosti, proto chodím do práce často nerad(a)

75. Moje znalosti a schopnosti jsou neustále znevažovány nebo zpochybňovány

76. Moje pracovní činnost mě psychicky velmi zatěžuje pro vysokou odpovědnost, spojenou se závažnými důsledky

77. Moje pracovní činnost je málo zajímavá, málo podněcuje, duševně je spíše otupující

78. V mé práci se často vyskytují konflikty či problémy, od nichž se nelze oprostit ani po skončení pracovní doby

79. Při mé práci lze pouze s námahou udržovat pozornost a pohotovost, protože se často po dlouhou dobu neděje nic nového a rozhodujícího

80. Když se něco nepovede, nestihne nebo rozbije, jsem často označován(a) jako viník

81. Moje pracovní činnost je psychicky tak náročná, že po několika hodinách člověk cítí nervozitu

82. Vykonávám činnost, které má člověk po několika hodinách natolik dost, že by chtěl dělat něco jiného

83. Moje pracovní činnost je psychicky tak náročná, že po několika hodinách cítím zřetelnou ochablost

84. Moje pracovní činnost je psychicky tak náročná, že ji nelze vydržet po léta se stejnou výkonností vykonávání práce

85. I v naší organizaci se vyskytuje korupce

86. Můj zaměstnavatel dělá hodně pro prevenci stresu a kompenzaci neúměrné pracovní zátěže (školení, výcvik, relaxační programy, zlepšování pracovního prostředí, podmínek…)

87. Reorganizacemi, snižováním počtu zaměstnanců mi narůstá počet agend, činností v důsledku čehož pociťuji permanentní přetížení

88. Moderní technologie, elektronické zpracování žádostí, podání, agend atd. mi spoří čas, energii, odlehčují od rutiny apod.

Z výše uvedených otázek č. 1-88 uveďte pořadí prvních tří, pro Vás osobně nejzávažnějších problémů:
1. nejzávažnější problém (číslo otázky)
2. nejzávažnější problém (číslo otázky)
3. nejzávažnější problém (číslo otázky)

  ANO NE
Utrpěl(a) jste v letošním roce pracovní úraz
Utrpěl(a) jste v letošním roce mimopracovní úraz
Chodíte často do práce i když jste nemocný(á), tj. jste v péči lékaře a odmítáte vystavení "neschopenky"
Vzal(a) jste si v letošním roce na nemoc dovolenou
Kolik kalendářních dnů pracovní neschopnosti jste měl(a) v letošním roce (napište číslo)

Následující otázky pokládáme pouze ze statistických důvodů

Pohlaví:

muž žena

Věk:

18-24 25-35 36-45 46-55 56-90

Vzdělání: (zatrhněte nejvyšší dosažený stupeň)

základní vyučen